اشتباهات رایج در تسلیت گفتن را بشناسیم .

اشتباهات رابج در تسلیت گفتن

لطفا و حتما از گفتن جمله غم آخرتان باشد پرهیز کنید. با اینکه نیت مثبتی دارید اما این جمله در بطن خودش معنی منفی دارد و برای تسلیت گفتن مناسب نیست.

حتی اگر فرد متوفی بیمار بوده و یا در شرایط خاصی زندگی میکرده برای تسلیت از گفتن جمله راحت شد خودداری کنید چرا که برای اطرافیان جالب نیست.

از جلوگیری و منع احساساتی مانند گریه خوددرای کنید چرا که بار روانی را برای فرد داغدیده کم میکند.

فراموش نکنید که برای هر فردی بر حسب کاراکتر و وابستگی ها دوره زمانی برای پذیرفتن از دست دادن عزیزان مورد نیاز است با محترم شمردن این نیاز و دادن فضای کافی از او حمایت کنید.

دسته بندی های فروشگاه